Algemene voorwaarden Intervizier

Artikel 1. Definities
In onderstaande wordt verstaan onder:

  • opdrachtnemer: Intervizier
  • opdrachtgever: de organisatie, rechtspersoon of natuurlijke persoon die de deelnemer afvaardigt
  • deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk de bijeenkomst volgt
  • bijeenkomst(en): intervisie, gestructureerd overleg.

Artikel 2. Inschrijving
Inschrijving voor de door Intervizier verzorgde bijeenkomsten geschiedt door het aanmelden via de website of het versturen van een aanmeldingsformulier per post of e-mail.

Artikel 3. Bevestiging
Intervizier zal de inschrijving steeds schriftelijk of per mail bevestigen.

Artikel 4. Wettelijke bedenktermijn
Indien de inschrijver een particulier is en zich ook als particulier inschrijft, heeft hij een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen. Gedurende die periode kan hij zijn inschrijving zonder motivering ongedaan maken.

Artikel 5. Annulering door de deelnemer na de wettelijke bedenktermijn
Kosteloze annulering door de deelnemer na de wettelijke bedenktermijn is uitsluitend schriftelijk of per mail mogelijk tot uiterlijk één maand voor de geplande bijeenkomst. Bij annulering in de periode tussen één maand en twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst is de deelnemer een bedrag van € 35,– voor administratiekosten verschuldigd. Bij latere annulering is het volledige bedrag verschuldigd en zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 6. Verhindering van de deelnemer
Bij verhindering van de deelnemer is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger tijdig, dat wil zeggen minimaal twee dagen voor de geplande bijeenkomst schriftelijk wordt aangemeld bij Intervizier en er overigens geen bezwaar of bedenkingen bestaan tegen de deelname aan de geplande intervisiegroep van de vervangende deelnemer. Voor deze vervanging is de opdrachtgever / deelnemer geen extra kosten verschuldigd.

Artikel 7. Annulering door Intervizier
Intervizier behoudt zich het recht voor een bijeenkomst bij onvoldoende deelname te annuleren tot twee weken voor de geplande bijeenkomst. De deelnemers zullen van een annulering zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Eventuele reeds aan Intervizier gedane betalingen voor deze bijeenkomsten zullen door Intervizier worden terugbetaald met inachtneming van artikel 8 van de algemene voorwaarden

Artikel 8. Facturering en betalingsvoorwaarden
Intervizier zal binnen vijf werkdagen na aanmelding en uiterlijk zeven dagen voorafgaande aan de bijeenkomst een factuur verzenden aan de opdrachtgever / deelnemer.
Betaling van het door de opdrachtgever / deelnemer verschuldigde bedrag dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk vóór aanvang van de bijeenkomst.
Indien betaling binnen deze termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd alsmede een vergoeding voor incassokosten, waaronder een bedrag van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 35,-.
Naast de opdrachtgever blijft de deelnemer altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de hier bedoelde verplichtingen.
Als Intervizier om welke reden dan ook aan de opdrachtgever / deelnemer een terugbetaling verschuldigd is, zal die terugbetaling door Intervizier geschieden binnen uiterlijk 14 dagen nadat die verplichting is komen vast te staan.

Artikel 9. Indeling rechtsgebieden
De opgegeven voorkeur van de deelnemer voor het rechtsgebied bij intervisie wordt zoveel mogelijk gevolgd. In overleg met de deelnemer kan een ander rechtsgebied worden gekozen.

Artikel 10. Verstrekken deelnemerscertificaat
Intervizier zal binnen een maand na de intervisiebijeenkomst waaraan de deelnemer heeft deelgenomen, een certificaat van deelneming verstrekken aan de deelnemer, tenzij betaling van de factuur betrekking hebbend op de intervisiebijeenkomst nog niet heeft plaatsgevonden. Zolang de factuur met betrekking tot de intervisiebijeenkomst niet is betaald, is Intervizier gerechtigd om het certificaat van deelname niet te verstrekken aan de deelnemer of de opdrachtgever.

Artikel 11. Vertrouwelijke behandeling van opdrachtgever- / deelnemerinformatie
Alle informatie (omtrent bijvoorbeeld bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën) die door opdrachtgevers en / of deelnemers verstrekt wordt voorafgaande, gedurende of na afsluiting van een bijeenkomst is voor Intervizier en de daaraan verbonden gespreksleiders vertrouwelijk.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Intervizier is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de bijeenkomst, de annulering door Intervizier of handelen of nalaten van andere (rechts)personen van wier diensten door Intervizier gebruik is gemaakt in het kader van de organisatie van een bijeenkomst, tenzij aan Intervizier grove nalatigheid is te verwijten.

Artikel 13. Vervanging gespreksleider
Intervizier behoudt te allen tijde de vrijheid een gespreksleider, die door Intervizier met de uitvoering van een bijeenkomst is belast, te vervangen door een andere gespreksleider.

Artikel 14. Permanente Educatie
De deelnemer aan bijeenkomsten voor wie PO of PE punten van toepassing zijn gaat er mee akkoord dat zijn persoonsgegevens desgevraagd aan de hem controlerende beroepsorganisatie worden verstrekt, teneinde deze instanties in staat te stellen natrekkingen te doen of audits te kunnen uitvoeren.

© 2021 INTERVIZIER
Ontwerp en realisatie: Looksee
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram